ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564
รายการคงค้าง ณ 25 มกราคม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม 0010.32/205
รายการคงค้าง ณ 18 มกราคม 2564
การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/074
การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/074
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงาน
รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0010.32/067
การขอยกเว้นไม่ต้องระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้าของบัญชีแยกประเภท 0010.33/043
รายการคงค้าง ณ 11 มกราคม 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.63 กช. 0010.32/028
การบันทึกบัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS 0010.33/56
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ม.ค.64 ) 0010.34/027
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ปีงบประมาณพ.ศ.2564 0010.33/006
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.63 0010.34/019
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.63 กช.0010.33/018
รายการคงค้าง ณ 4 มกราคม 2563
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องที่ 1-3 0010.33/5586
รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 ธ.ค.63
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องที่ 1-3 0010.33/5586
รายการคงค้าง ณ 21 ธันวาคม 2563
รายการคงค้าง ณ 14 ธันวาคม 2563
รายการคงค้าง ณ 7 ธันวาคม 2563
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.63 กช. 0010.33/1617
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.63 กช. 0010.32/1616
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.63 0010.34/1605
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 พ.ย. 63 ปีงบประมาณพ.ศ.2564 0010.33/370
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ธ.ค.63 ) 0010.34/1602
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม 0010.32/5062
รายการคงค้าง ณ 30 พฤศจิกายน 2563