ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

แนวทางการบันทึกบัญชีกรณีเบิกจ่ายค่าอาหารสำเร็จรูปของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในภารกิจสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดงานหรือกิจกรรมที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ และงานในพระราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าอาหารประกอบเลี้ยงผู้ต้องหาฯ

Default post thumbnail

ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 ส่ง กช. ภายในวันที่
Default post thumbnail

การตรวจสอบบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

การตรวจสอบบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
ไฟล์แนบ
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.63

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 (รพ.ตร , สพฐ.ตร , สตม. บช.น. และ บช.ทท.)
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ส.ค. 63

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ส.ค. 63 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 314 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว