ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ขอปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 0010.34.1472
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม 0010.32/3883
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.65 (บช.ก.,บช.ตชด.,ภ.1-4) 0010.34/1469
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.65 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม., บช.น. และ บช.ทท.) กช. 0010.32/1470
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ก.ค.65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน มิ.ย.65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน พ.ค.65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน เม.ย.65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน มี.ค.65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ก.พ.65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ม.ค.65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ธ.ค.64
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน พ.ย.64
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ต.ค.64
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai (ภายในวันที่ 10 ส.ค.65 ) 0010.34/1461
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ก.ค. 65 0010.33/256
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565
รายการคงค้าง ณ 25 กรกฎาคม 2565
รายการคงค้าง ณ 18 กรกฎาคม 2565
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai” ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1343
รายการคงค้าง ณ 11 กรกฎาคม 2565
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai (ภายในวันที่ 10 ก.ค.65 ) 0010.34.1309
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.65 0010.33/1311
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.65 กช. 0010.32/1292
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.65 0010.34/1297
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 0010.33/1279
รายการคงค้าง ณ 27 มิถุนายน 2565
รายการคงค้าง ณ 20 มิถุนายน 2565
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. ตร. ที่ 0010.32/2348
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.65 0010.34/1073