ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.64 0010.33/1448
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ต.ค. 64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0010.33/363
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 พ.ย.64 ) 0010.34/1442
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.64 0010.34/1429
รายการคงค้าง ณ 1 พฤศจิกายน 2564
ผ่อนผันการส่งเกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ GAQA 0010.33/1397
ผ่อนผันการส่งเกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ GAQA 0010.33/1397
การจัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32-1371
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ตร.0010.32/3174
รายการคงค้าง ณ 25 ตุลาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 18 ตุลาคม 2564
สรุปรหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ต.ค.64 ) 0010.34/1253
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.64 0010.34/1248
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.64 กช. 0010.32/1247
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.64 กช.0010.33/1246
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 0010.33/333
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน สงป. ที่ 0010.32/5079
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0010.34/360
ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. 0010.32.1197
ซักซ้อมการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ตามคู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า สงป. ที่ 0010.32/4931
รายการคงค้าง ณ 27 กันยายน 2564
ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ และบัญชีลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 ก.ย.64 สงป. ที่ 0010.32/4663
รายการคงค้าง ณ 20 กันยายน 2564
การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ตร. หนังสือ ตร. ที่ 0010.32/2743
รายการคงค้าง ณ 13 กันยายน 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 ก.ย.64
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 กช.0010.32/1060
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.64 กช. 0010.33/1059
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.64 0010.34/1056