รายการประจำเดือน

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 7 ส.ค.63) กช. 0010.34/1053
รายการคงค้าง ณ วันที่ 29 ก.ค.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 ก.ค.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 ก.ค.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 ก.ค.63
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 9 ก.ค.63) 0010.34/935
รายการคงค้าง ณ วันที่ 29 มิ.ย.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 มิ.ย.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 มิ.ย.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 9 มิ.ย.63
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 มิ.ย.63) 0010.34/797
รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 พ.ค.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 พ.ค.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 พ.ค.63
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 10 พ.ค.63) 0010.34/667
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 เม.ย.63) กช. 0010.34/479
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 13 มี.ค.63) 0010.34/292
รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 ก.พ.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 ก.พ.63
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ก.พ.63) 0010.34/555
รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 มกราคม 2563
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ม.ค. 62) สงป. 0010.34/146
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 13 ธ.ค.62) 0010.34/5930
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 พ.ย.62) 0010.34/5401
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 10 ต.ค.62) 0010.34/4901
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 16 ก.ย.62) 0010.34/1367
รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ส.ค.62) 0010.34/1228
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 18 ก.ค.62) 0010.34/1093
รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562