ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 สงป 0010.34/5
รายการคงค้าง ณ 11 พฤษภาคม 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 กช. 0010.32/589
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.64 0010.33/582
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.64 0010.34/573
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 เม.ย. 64 0010.33/158
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 พ.ค.64 ) 0010.34/569
รายการคงค้าง ณ 3 พฤษภาคม 2564
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0010.33/1316
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0010.33/1316
รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 เม.ย.64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แยกเป็นรายเดือน)
รายการคงค้าง ณ 19 เมษายน 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม. และ บช.น.) กช.0010.33/443
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64 กช.0010.33/442
รายการคงค้าง ณ 5 เมษายน 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64 0010.34/441
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 เม.ย.64 ) 0010.34/434
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 0010.33/127
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ (ภาค/เขต) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1277
รายการคงค้าง ณ 22 มีนาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 มี.ค.64
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS 0010.33/1084
รายการคงค้าง ณ 8 มีนาคม 2564
โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 16 ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/957
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.64 กช.0010.33/267
การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์คงเหลือภาพรวม ตร. ณ วันที่ 30 ก.ย.63 0010.33/949
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 28 ก.พ. 64 0010.33/086
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.64 0010.34/262
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กช. 0010.32/263