ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

การยืนยันยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

การยืนยันยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS
Default post thumbnail

สรุปรหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปรหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.63

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.63

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 (รพ.ตร , สพฐ.ตร , สตม., บช.น. และ บช.ทท.)
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 741 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว