ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร. ด่วนที่สุด 0010.32/5011
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0010.32/4906
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 10 ต.ค.62) 0010.34/4901
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.62 0010.33/4896
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.62 0010.34.4897
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 62 0010.32/4889
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 ก.ย. 62 0010.33/304
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 0010.32/1443
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. 0010.32/3159
การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ตร. 0010.32/3055
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0010.32/4240
ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร. 0010.32/1387
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ส.ค. 62 0010.33/266
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 16 ก.ย.62) 0010.34/1367
ตามสั่งการ ตร. ลง 3 ก.ย. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4043 ลง 3 ก.ย. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ สตง. ปี 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4043
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.62 0010.32/1362
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 62 กช.0010.33/1363
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.62 0010.34.1354
รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า 0010.34/3575
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 ก.ค.62 0010.33/238
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ส.ค.62) 0010.34/1228
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 62 กช.0010.33/1223
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 62 0010.32/1220
สั่งการ ตร. ลง 2 ส.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/3484 เรื่อง การนำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS 0010.32/3484
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.62 0010.34/1218
การบันทึกบัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS 0010.33/1176
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม น.0010.34/3292
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 18 ก.ค.62) 0010.34/1093