ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของ ตร. 0010.32/4661-4662
การยืนยันยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4663
แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ(Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) 0010.33/4645
แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ(Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) 0010.33/4645
สรุปรหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายการคงค้าง ณ 12 ตุลาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. งบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม 0010.32/5161
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ที่ 0010.32/4286
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.63 กช.0010.33/1349
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.63 กช. 0010.32/1348
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 0010.33/300
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.63 0010.34/1344
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 9 ต.ค.63) กช. 0010.34/1338
รายการคงค้าง ณ 5 ตุลาคม 2563
ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ของ ตร. 0010.32/1314
แนวทางการบันทึกบัญชีกรณีเบิกจ่ายค่าอาหารสำเร็จรูปของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในภารกิจสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดงานหรือกิจกรรมที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ และงานในพระราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าอาหารประกอบเลี้ยงผู้ต้องหาฯ สงป.ที่ 0010.32/5153
รายการคงค้าง ณ 28 กันยายน 2563
รายการคงค้าง ณ 21กันยายน 2563
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0010.32/3982
ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 0010.32/1222
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 ก.ย.63
การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ตร. 0010.32/2717
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) สำหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มีเงินนอกงบประมาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 0010.33/3786
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) สำหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มีเงินนอกงบประมาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 0010.33/3786
การตรวจสอบบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 0010.33/1196
รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 ก.ย.63
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ก.ย.63) 0010.34/1176
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.63 กช. 0010.32/1173
เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/1169
เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/1169