ข่าว

Default post thumbnail

แนวทางการบันทึกบัญชีกรณีเบิกจ่ายค่าอาหารสำเร็จรูปของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในภารกิจสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดงานหรือกิจกรรมที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ และงานในพระราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าอาหารประกอบเลี้ยงผู้ต้องหาฯ

Default post thumbnail

ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 ส่ง กช. ภายในวันที่
Default post thumbnail

การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ตร.

การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ตร.
Default post thumbnail

การตรวจสอบบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

การตรวจสอบบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
ไฟล์แนบ
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.63

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 (รพ.ตร , สพฐ.ตร , สตม. บช.น. และ บช.ทท.)
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ส.ค. 63

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ส.ค. 63 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 314 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว