รายการประจำเดือน

Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/1533 ลง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่องเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS ( ภายในวันที่ 13 พ.ย.61 )
Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/1358 ลง วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่องเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS ( ภายในวันที่ 12 ต.ค.61 )