การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS

เลขที่หนังสือ
0010.33/1084
ลงวันที่

สงป.(กช.) ได้ตรวจสอบการบันทึกบัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 มี.ค.64 พบว่ามีหน่วยงานผู้เบิก จำนวน 42 หน่วย ยังดำเนินการปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานผู้เบิกเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  และแจ้งผลให้ สงป.(กช.) ทราบ ภายในวันที่ 10 พ.ค.64