ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

  1. ​​​​​​ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.)
  2. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔
  3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ (ตามลิงก์ด้านล่าง)