โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ (ภาค/เขต) รุ่นที่ 1

เลขที่หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1277
ลงวันที่

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ (ภาค/เขต) รุ่นที่ 1