โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 16

เลขที่หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/957
ลงวันที่

โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 16