การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 7 ส.ค.63)