การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 9 ก.ค.63)

เลขที่หนังสือ
0010.34/935
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 9 ก.ค.63)