รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เลขที่หนังสือ
ที่ 0010.32/2480
ลงวันที่

รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 เรื่อง คือ แผนลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ และแผนลดค่าใช้จ่ายค่าบริการไปรษณีย์