ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 0010.32/1222
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 ก.ย.63
การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ตร. 0010.32/2717
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) สำหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มีเงินนอกงบประมาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 0010.33/3786
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) สำหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มีเงินนอกงบประมาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 0010.33/3786
การตรวจสอบบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 0010.33/1196
รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 ก.ย.63
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ก.ย.63) 0010.34/1176
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.63 กช. 0010.32/1173
เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/1169
เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/1169
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.63 0010.34/1172
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ส.ค. 63 0010.33/267
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.63 กช. 0010.33/1170
รายการคงค้าง ณ 31 สิงหาคม 2563
รายการคงค้าง ณ 24 สิงหาคม 2563
การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด สงป. ที่ 0010.33/3430
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม สงป.ที่ 0010.32/3232
รายการคงค้าง ณ 17 สิงหาคม 2563
รายการคงค้าง ณ 10 สิงหาคม 63
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0010.32/2326
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.63 กช.0010.33/1060
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.63 กช. 0010.34/1061
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ก.ค. 63 0010.33/232
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.63 กช. 0010.32/1057
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 7 ส.ค.63) กช. 0010.34/1053
รายการคงค้าง ณ วันที่ 29 ก.ค.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 ก.ค.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 ก.ค.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 ก.ค.63