การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์คงเหลือภาพรวม ตร. ณ วันที่ 30 ก.ย.63

เลขที่หนังสือ
0010.33/949
ลงวันที่

สงป.ได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 ก.ย.63 พบว่ามีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์คลาดเคลื่อน 4 กรณี เพื่อให้บัญชีสินทรัพย์ภาพรวมของ ตร. เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้ สงป.(กช.) ทราบ ภายในวันที่ 30 เม.ย.64