ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.66 (บช.ส.,รร.นรต.,บช.ศ.,บ.ตร.,บก.ยธ., ภ.5-ภ.9)
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 พ.ย. 66
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.66 (พธ., บช.ก., ภ.1-ภ.4, บช.ตชด.) 0010.34/2554
การตรวจสอบและการยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai กช. 0010.32/2463
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.66 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม., บช.น., บช.ทท., บช.สอท. และ บช.สกบ.) กช. 0010.34/2342
การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป.
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.66 (บช.ส., รร.นรต., ภ.5-ภ.9) 0010.33/2341
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.66 (บช.ก., ภ.1-4, บช.ตชด.) 0010.34/2340
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ต.ค.66 0010.34/2339
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ต.ค. 66 0010.33/2338
รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล กช. 0010.32/2283
ขอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กช. 0010.32/2245
ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.66 ของ ตร. กช. ที่ 0010.32/2162
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.66 (รพ.ตร., สตม., สพฐ.ตร., บช.น. และ บช.ทท.) กช. 0010.32/2137
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.66 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., ภ.5-ภ.9) 0010.33/2153
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.66 (บช.ก., ภ.1-4, บช.ตชด.) 0010.34/2145
การจัดทำรายงานการเงินประจำปี สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32-5375
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 66 0010.33/2154
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thaiประจำเดือน ก.ย.66 0010.34/2115
การโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในระบบ New GFMIS Thai 0010.33/2085
แนวทางการบันทึกปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีประมาณการปรับปรุงบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย สูง/ต่ำไป ณ วันสิ้นปีงบประมาณ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/2083
การปรับปรุงรายการทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง การปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการจัดทำรายงานการเงินของ ตร. 0010.32/3671
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงาน ของ กองบัญชี
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน ก.ย.66
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน ส.ค.66
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน ก.ค.66
การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการเงินภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมบริหารกองบัญชี ครั้งที่ 3/2566
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการบัญชีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการใบสั่ง (Police Ticket Management : PTM) ประจำปีงบประมาณ 2566
แนวทางการดำเนินการหลังการตรวจสอบพัสดุประจำปี การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai กับทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วย ณ วันสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2566 0010.33/4767