ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ 23 พฤษภาคม 2565
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 พ.ค.65
รายการคงค้าง ณ 9 พฤษภาคม 2565
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/2263
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.65 กช.0010.33/878
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.65 กช.0010.33/876
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 เม.ย. 65 0010.33/156
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0010.33/1819
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0010.33/1819
กำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตร. 0010.33/1717
กำชับแนวทางปฏิบัติในการบันทึกรับและนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ กทม. หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1944
ซักซ้อมแนวทางการบริหารพัสดุ (วัสดุคงเหลือ) และการบันทึกบัญชีวัสดุคงเหลือในระบบ New GFMIS Thai สงป.0010.33/1711
รหัสหน่วยงานคู่ค้า สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่ 4 เม.ย.65 เป็นต้นไป
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/704
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.65 กช.0010.32/705
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.65 กช.0010.33/700
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
กำชับการจัดเก็บ จ่ายคืน และจัดทำทะเบียนคุมค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 0010.34/1655
กำชับการจัดเก็บ จ่ายคืน และจัดทำทะเบียนคุมค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 0010.34/1655
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai 0010.34/684
รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รหัสงบกลาง สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่ 4 เม.ย.65 เป็นต้นไป
กำชับการปรับปรุงรายการทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1542
กำชับการนำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ของสถานีวิทยุกระจายเสียง (ผบช.ตชด., ผบช.ภ.4, ผบช.ภ.5, ผบช.ภ.6, ผบช.ภ.8, ผบช.ภ.9, ผบช.ส., ผบก.ป., ผบก.กง. และ ผบก.สส.) หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1524
กำชับการใช้ผังบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1522
รายการคงค้าง ณ 28 มีนาคม 2565
กำชับการส่งใช้คืนเงินยืมของบัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1450
รายงานเหตุล่าช้าสำหรับการส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ให้ สตง. สงป. ที่ 0010.32/1399
รายการคงค้าง ณ 21 มีนาคม 2565
แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/551
ประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564