ติดต่อเรา

กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 email [email protected]

แผนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน่วยงานในสังกัด กองบัญชี
accountancy's sub-Division
หมายเลขโทรศัพท์
Telephone
หมายเลขโทรสาร
Fax
ฝ่ายอำนวยการ
General Staff Sub-Division
0 2205 2701 0 2205 2336
ฝ่ายบัญชี 1
Accountancy Sub-Division 1
0 2205 1663 0 2205 2288
ฝ่ายบัญชี 2
Accountancy Sub-Division 2
0 2205 1627 0 2205 2331
ฝ่ายบัญชี 3
Accountancy Sub-Division 3
0 2205 1223 0 2251 8141
 

แผนที่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

map