ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบเดือน เม.ย.67
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบเดือน มี.ค.67
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบเดือน ก.พ.67
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สตง. ที่ ตพ 0049/1485
แจ้งขยายระยะเวลาการปิดการเข้าใช้งานระบบ GFMIS (SAP R3) ของหน่วยงานระดับกรม 0010.34/815
แนวทางการบันทึกบัญชีรายได้จากการอุดหนุนและบัญชีรายได้จากการรับบริจาค 0010.33/1745
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 147 ลง 11 มี.ค.67 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กค 0410.3/ว 147
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 147 ลง 11 มี.ค.67 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กค 0410.3/ว 147
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี พ.ศ.2566
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.67 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., ยธ., ภ.5-ภ.9) 0010.33/774
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มี.ค.67 0010.34/772
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.67 (พธ., บช.ก., ภ.1-ภ.4, บช.ตชด.) 0010.34/773
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.67 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม.,บช.น. และ บช.สกบ.) กช. 0010.32/767
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 มี.ค. 67 0010.33/97
ปิดการเข้าใช้งานระบบ GFMIS (SAP R/3) ของหน่วยงานระดับกรม หนังสือ กช. ที่ 0010.34/553
แนวปฏิบัติสำหรับแบบฟอร์ม ขงป 02 Mass Upload ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือ กช. ที่ 0010.34/551
การประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ตร. โดยสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 23
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.67 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม.,บช.น., บช.ทท.,บช.สอท. และ บช.สกบ.) กช. 0010.32/509
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ก.พ.67 0010.34/518
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.67 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บช.ศ., ยธ., ภ.5-ภ.9) 0010.33/505
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.67 (พธ., บช.ก., ภ.1-ภ.4, บช.ตชด.) 0010.34/510
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 29 ก.พ. 67 0010.33/64
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.67 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม.,บช.น., บช.ทท. และ บช.สอท.) กช. ที่ 0010.32/309
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบเดือน ม.ค.67
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.67 (พธ., บช.ก., ภ.1-ภ.4, บช.ตชด.) 0010.34/299
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.67 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., ศยก., ยธ., ภ.5-ภ.9) 0010.33/298
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ม.ค. 67 0010.33/26
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ม.ค.67 0010.34/283
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน ธ.ค.66
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน พ.ย.66