ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีให้กับหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ที่ทำการตำรวจภูธรภาค 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบเดือน มิ.ย.67
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบเดือน พ.ค.67
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.67 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ศยก., ยธ., ภ.5-ภ.9) 0010.33/1539
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.67 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม.,บช.น. และ บก.สพ. กช. ที่ 0010.32/1523
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.67 (บช.ก.,ภ.1-4,บช.ตชด.) 0010.34/1526
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มิ.ย.67 0010.34/1520
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 67 0010.33/183
การปิดการเข้าใช้งานระบบ GFMIS (SAP R/3) ของหน่วยงานระดับกรม กช. ที่ 0010.34/1333
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.67 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม.,บช.น., บช.ทท., บช.สอท. และ บก.สพ. กช. 0010.32/1286
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.67 (บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., บก.ฝรก., ยธ., ภ.5-ภ.9) 0010.33/1280
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.67 (พธ., บช.ก., ภ.1-ภ.4, บช.ตชด.) 0010.34/1275
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พ.ค.67 0010.34/1270
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 พ.ค. 67 0010.33/1283
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตร. ที่ 0010.32/1733
ขอให้เจ้าภาพผลผลิต/โครงการและกิจกรรมหลัก กำหนดกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 0010.32/1057-1075
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของข้าราชการตำรวจกองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 0010.33/1521
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 0010.33/1521
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.67 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม.,บช.น. บช.สอท. และ บก.สพ.) เลขที่หนังสือ กช. 0010.32/987
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.67 (พธ., บช.ก., ภ.1-4, บช.ตชด.) 0010.34/981
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน เม.ย.67 0010.34/982
แจ้งรหัสงบประมาณและกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567
0010.34/980
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.67 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บช.ศ., บ.ตร., ยธ., ภ.5-ภ.9) 0010.33/975
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 เม.ย. 67 0010.33/131
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบเดือน เม.ย.67
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบเดือน มี.ค.67
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบเดือน ก.พ.67
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สตง. ที่ ตพ 0049/1485