ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ และบัญชีลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 ก.ย.64 สงป. ที่ 0010.32/4663
รายการคงค้าง ณ 20 กันยายน 2564
การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ตร. หนังสือ ตร. ที่ 0010.32/2743
รายการคงค้าง ณ 13 กันยายน 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 ก.ย.64
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 กช.0010.32/1060
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.64 กช. 0010.33/1059
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.64 0010.34/1056
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ส.ค. 64 0010.33/299
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.ย.64 ) 0010.34.1050
รายการคงค้าง ณ 30 สิงหาคม 2564
กำชับการตรวจสอบบัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สงป. ที่ 0010.32/3936
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ก.ค.64 สงป. 0010.33/3698
รายการคงค้าง ณ วันที่ 16 ส.ค.64
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน 0010.33/954
รายการคงค้าง ณ 9 สิงหาคม 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กช. 0010.32/923
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.64 0010.34/918
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ส.ค.64 ) 0010.34/916
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.64 กช. 0010.33/917
รายการคงค้าง ณ 27 กรกฎาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 ก.ค.64
รายการคงค้าง ณ 12 กรกฎาคม 2564
แนวทางการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สงป ที่ 0010.32/2854
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.64 กช. 0010.33/831
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 กช. 0010.32/822
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน ที่ 0010.32/2815
รายการคงค้าง ณ 5 กรกฎาคม 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.64 0010.34/821
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 0010.33/230