Officers

พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ

ผบก.กช.

-

รอง ผบก.กช.

พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เหมือนรักษา

รอง ผบก.กช.

-

รอง ผบก.กช.

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ปัทมา บุญศรี

ผกก.ฝอ.กช.

-

ผกก. ฝ่ายบัญชี 1 กช.

พ.ต.อ.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี

ผกก. ฝ่ายบัญชี 2 กช.

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง อัญชลี อังคะนาวิน

ผกก. ฝ่ายบัญชี 3 กช.