วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ (Mission)

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒. ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินงานการบัญชี

๓. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ค่านิยมหลักขององค์กร (Value)

"ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้"