มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากการไม่แลกเปลี่ยน

เลขที่หนังสือ
0010.34/94
ลงวันที่

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากการไม่แลกเปลี่ยน