ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมการจัดทำบัญชีของกรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน้าที่โดยตรงของกองการเงิน (แผนกบัญชี) ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีกรม ต่อมามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลายครั้ง ทำให้ภาระหน้าที่การบัญชีส่วนนี้ขาดตอนไปอยู่หลายแผนกไม่มีบัญชีภาพรวมของส่วนราชการ จนได้แบ่งส่วนราชการเป็น ฝ่ายการเงิน 1 สังกัดกองการเงิน เมื่อปี พ.ศ. 2548 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

  • จัดทำฐานข้อมูลบัญชีภาพรวม ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ ประมวลผลทางบัญชี
  • จัดทำรายงานทางการเงินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

และครั้งหลังสุดได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน 2552 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง บัญชาการ ได้แก่สำนักงานงบประมาณและการเงิน ประกอบด้วย

  • กองการเงิน
  • กองงบประมาณ
  • กองบัญชี

ฝ่ายการเงิน 1 จึงถูกตัดโอนจากกองการเงินมาเป็นกองบัญชี เป็นกองบังคับการที่ตั้งขึ้นใหม่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและต้นทุนผลผลิต การจัดทำบัญชีสินทรัพย์ในภาพรวมของกองบัญชาการและของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การติดตามสถานะการเงินและงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ที่เน้นการจัดระบบการบริหารราชการให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และตรวจสอบได้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

โครงสร้างของกองบัญชีประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ (เทียบเท่าระดับกองกำกับการ) รวม 4 ฝ่ายดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบัญชี 1 ฝ่ายบัญชี 2 และฝ่ายบัญชี 3 แต่ละฝ่ายทำหน้าที่ตามราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 มีโครงสร้างตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 59 ตำแหน่ง ผู้บังคับการ 1 ตำแหน่ง เป็นหัวหน้าหน่วยงาน รองผู้บังคับการ 2 ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 4 ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 4 ตำแหน่ง สารวัตรรวม 8 ตำแหน่ง รองสารวัตร 16 และชั้นประทวน 24 ตำแหน่ง

พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ไทพาณิชย์ เป็นผู้บังคับการกองบัญชีสำนักงานงบประมาณและการเงินคนแรก ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านวิชาการความรู้และการปฏิบัติด้านบัญชีแก่หน่วยต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะปฏิบัติการผ่านระบบการคลังทางอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) ตั้งแต่ ก.ย. 2552 จนถึง 30 ก.ย.2555

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ดำเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับงานการบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ดำเนินการด้านวิชาการและฝึกอบรมด้านการบัญชีให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ทำเนียบผู้บริหารกองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับ ผู้บังคับบัญชา ระยะเวลาครองตำแหน่ง

1

พล.ต.ต. เกรียงศักดิ์ ไทพาณิชย์ 7 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2555

2

พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา  เที่ยงทัศน์

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557

3 พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์  ภูวรัตนกุล

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2559

4

พล.ต.ต.อนุรักข์   นาคพนม 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

5

พล.ต.ต.หญิง วัลลภา  ศิริรักษ์

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2564

6

พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

7

พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ

1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน