ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.32/275
รายการคงค้าง ณ 21 มิถุนายน 2564
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงป 0010.34/27
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 มิ.ย.64
การจัดทำแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0010.32/734
รายการคงค้าง ณ 7 มิถุนายน 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กช. 0010.32/707
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.64 กช.0010.33/705
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.64 0010.34/706
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 มิ.ย.64 ) 0010.34/701
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 0010.33/201
รายการคงค้าง ณ 31 พฤษภาคม 2564
กำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตร. 0010.33/1496
รายการคงค้าง ณ 24 พฤษภาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 17 พฤษภาคม 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 สงป 0010.34/5
รายการคงค้าง ณ 11 พฤษภาคม 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 กช. 0010.32/589
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.64 0010.33/582
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.64 0010.34/573
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 เม.ย. 64 0010.33/158
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 พ.ค.64 ) 0010.34/569
รายการคงค้าง ณ 3 พฤษภาคม 2564
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0010.33/1316
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0010.33/1316
รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 เม.ย.64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แยกเป็นรายเดือน)
รายการคงค้าง ณ 19 เมษายน 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม. และ บช.น.) กช.0010.33/443
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64 กช.0010.33/442