ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

สรุปรหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.64

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.64 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม., บช.น. และ บช.ทท.)
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.64

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 64

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 965 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร.

ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. ส่ง กช. ภายในวันที่ 10 พ.ย.64
Default post thumbnail

ซักซ้อมการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ตามคู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า

Default post thumbnail

ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ และบัญชีลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 ก.ย.64

ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ และบัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก ณ
Default post thumbnail

การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ตร.

การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ตร.