ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล

ผบก.กช.

พ.ต.อ.หญิง สุพรรณี โปตระนันทน์

รอง ผบก.กช.

พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เหมือนรักษา

รอง ผบก.กช.

ตำแหน่งว่าง

รอง ผบก.กช.

พ.ต.อ.ธิติพัทธ์ จิตตาศิรินุวัตร

ผกก.ฝอ.กช.

พ.ต.อ.หญิง สุมาลินีย์ หนูมาน้อย

ผกก. ฝ่ายบัญชี 1 กช.

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี

ผกก. ฝ่ายบัญชี 2 กช.

พ.ต.อ.หญิง รำไพ สมบูรณ์ทรัพย์

ผกก. ฝ่ายบัญชี 3 กช.