ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ และบัญชีลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 ก.ย.64

ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ และบัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก ณ
Default post thumbnail

การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ตร.

การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ตร.
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม., บช.น. และ บช.ทท.)
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.64

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ส.ค. 64

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ส.ค. 64 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 523 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

กำชับการตรวจสอบบัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

กำชับการตรวจสอบบัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.64 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม. และ บช.น.)