ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 พ.ค.66
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thaiประจำเดือน พ.ค.66
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี
โครงการกองบัญชีรวมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.66 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ภ.5-ภ.9) 0010.33/965
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 เม.ย.66 0010.33/971
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.66 (บช.ก., ภ.1-4, บช.ตชด.) 0010.34/970
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thaiประจำเดือน เม.ย.66 0010.34/966
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.66 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร., บช.ทท. และ บช.สอท.) ที่ 0010.32/949
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.66 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., ฝรก., ภ.5-ภ.9) 0010.33/773
เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชีของปีงบประมาณก่อนในระบบ New GFMIS Thai และข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Microsoft teams หนังสือ กช. ที่ 0010.32/770
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.66 (บช.ก., ภ.1-4, บช.ตชด.) 0010.34/778
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 มี.ค.66 0010.33/166
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.66 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร., บช.ทท. และ บช.สอท.) กช. ที่ 0010.32/767
กำชับแนวทางการบันทึกบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถหรือการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้รถเคลื่อนย้ายและค่าดูแลรักษารถ 0010.33/162
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มี.ค.66
แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชีของปีงบประมาณก่อน ในระบบ New GFMIS Thai หนังสือ ตร. ที่ 0010.32/ว 1337
เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/1295
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0010.33/1295
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0010.33/1295
ข้อมูลรหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หนังสือ กช. ที่ 0010.32/671
ขอให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open Chat “หน่วยเบิกจ่าย ตร.” กช. 0010.32/669
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน มี.ค.66
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน ก.พ.66
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 สงป. ที่ 0010.32/1051
ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 สงป. ที่ 0010.32/1046
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.66 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร., บช.ทท. และ บช.สอท.) ที่ 0010.32/467
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.66 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ฝรก., วตร., ภ.5-ภ.9) กช.0010.33/470
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 28 ก.พ. 66 0010.33/114
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.66 (บช.ก.,ภ.1-4, บช.ตชด.) 0010.34/468