ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ 27 กรกฎาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 ก.ค.64
รายการคงค้าง ณ 12 กรกฎาคม 2564
แนวทางการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สงป ที่ 0010.32/2854
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.64 กช. 0010.33/831
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 กช. 0010.32/822
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน ที่ 0010.32/2815
รายการคงค้าง ณ 5 กรกฎาคม 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.64 0010.34/821
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 0010.33/230
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.ค.64 ) 0010.34/813
รายการคงค้าง ณ 28 มิถุนายน 2564
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 0010.32/2670
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.32/275
รายการคงค้าง ณ 21 มิถุนายน 2564
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงป 0010.34/27
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 มิ.ย.64
การจัดทำแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0010.32/734
รายการคงค้าง ณ 7 มิถุนายน 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กช. 0010.32/707
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.64 กช.0010.33/705
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.64 0010.34/706
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 มิ.ย.64 ) 0010.34/701
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 0010.33/201
รายการคงค้าง ณ 31 พฤษภาคม 2564
กำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตร. 0010.33/1496
รายการคงค้าง ณ 24 พฤษภาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 17 พฤษภาคม 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 สงป 0010.34/5
รายการคงค้าง ณ 11 พฤษภาคม 2564