หนังสือแจ้งหน่วย

Default post thumbnail

เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชีของปีงบประมาณก่อนในระบบ New GFMIS Thai และข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Microsoft teams

Default post thumbnail

แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชีของปีงบประมาณก่อน ในระบบ New GFMIS Thai

เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตาม QR code ที่แนบ
Default post thumbnail

ข้อมูลรหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Default post thumbnail

รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

Default post thumbnail

ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65

หน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อตรวจพบของ สตง.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 จำนวน 21 หน่วย