การประเมิน

Default post thumbnail

การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอให้หน่วยงานผู้เบิกจำนวน 133 หน่วย ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้อง ตามแบบฟอร์มที่แนบ (แนบ 1- 8) พร้อมสำเนาทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้องหน้าสุดท้าย และสำเนาสัญญาการยืมเงิน