เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55

เลขที่หนังสือ
กค 0409.3/ว264
ลงวันที่

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว264 ลง 25 ก.ย.2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)

ไฟล์แนบ