เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ก.พ.63)

เลขที่หนังสือ
0010.34/555
ลงวันที่

เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ก.พ.63)