เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 พ.ย.62)

เลขที่หนังสือ
0010.34/5401
ลงวันที่

เร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 พ.ย.62 )