สู่ กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน

หนังสือแจ้งหน่วย

รายการประจำเดือน

มิ.ย.
06
2567

ข่าวสารกองบัญชี

เม.ย.
10
2567

รายการพักสินทรัพย์คงค้าง

รายการคงค้าง

รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พ.ค.67

เลขที่หนังสือ
0010.34/1270
ลงวันที่

รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน เม.ย.67

เลขที่หนังสือ
0010.34/982
ลงวันที่

รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มี.ค.67

เลขที่หนังสือ
0010.34/772
ลงวันที่

จัดซื้อ จัดจ้าง

การเงินของ ตร.

ผู้บังคับบัญชา

  • พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ

    ผู้บังคับการ กองบัญชี

ภาพกิจกรรม

no-gift

b1

rectangle68

rectangle69

rectangle70

rectangle71

rectangle72

rectangle73

rectangle74

สถานะการใช้จ่าย

ระบบรายงานการรับและการใช้จ่าย

© 2024 Copyrights. All rights reserved. Accountancy Division, Office of Budget and Finance.