การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.66 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ฝรก., วตร., ภ.5-ภ.9)