การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 10 ม.ค.65 )

เลขที่หนังสือ
0010.34/44
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS  (ภายในวันที่ 10 ม.ค.65 )