การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 พ.ค.62)