การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.พ.65 )

เลขที่หนังสือ
0010.34/210
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS  (ภายในวันที่ 5 ก.พ.65 )