การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.ย.64 )

เลขที่หนังสือ
0010.34.1050
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS  (ภายในวันที่ 5 ก.ย.64 )