การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ส.ค.64 )

เลขที่หนังสือ
0010.34/916
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS  (ภายในวันที่ 5 ส.ค.64 )