การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64 )

เลขที่หนังสือ
0010.34/1716
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS  (ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64 )