การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai

เลขที่หนังสือ
0010.34/684
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai (ภายในวันที่ 8 เม.ย.65)