การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai (ภายในวันที่ 10 มิ.ย.65 )

เลขที่หนังสือ
0010.34/1061
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai  (ภายในวันที่ 10 มิ.ย.65 )