ประชุมการจัดทำงบเต็มรูปแบบเงินรายรับสถานศึกษา/สถานพยาบาล

ลงวันที่

วันที่ 8 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เหมือนรักษา รอง ผบก.กช. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายบัญชี 1-3 กช.ร่วมประชุมเรื่อง การจัดทำงบเต็มรูปแบบเงินรายรับสถานศึกษา/สถานพยาบาล ในรายงานรับ-จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน