รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thaiประจำเดือน พ.ค.66

เลขที่หนังสือ
0010.34/1174
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thaiประจำเดือน พ.ค.66 (ภายใน 10 มิ.ย.66)