รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ตุลาคม 2565