รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พ.ค.67

เลขที่หนังสือ
0010.34/1270
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พ.ค.67 ( ภายใน 10 มิ.ย.67)